บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด(มหาชน) 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Harn Engineering Solutions Public Company Limited 19/20-22 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel: +66(0) 2203 0868 | Fax: +66(0) 2203 0245 | www.harn.co.th