คอยล์เย็นและการเลือกใช้ ตอนที่ 1 – หลักการออกแบบและคำนวณคอยล์เย็นเบื้องต้น


คอยล์เย็น หนึ่งในอุปกรณ์หลักที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในระบบทำความเย็น ช่วยรักษาสภาพสินค้าให้คงเดิมเป็นระยะเวลานาน และให้ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในด้านการประหยัดพลังงานอีกด้วย คอยล์เย็นจะทำงานได้ดี ต้องมีหลักการออกแบบและคำนวณให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมที่ดี วันนี้ผมมีหลักการออกแบบและคำนวนณคอยล์เย็นเบื้องต้นมาฝากกันครับ นั่นคือ การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) โดยการนำ (Conduction) และการพา (Convection)


1. การถ่ายเทความร้อน (ความเย็น) โดยการนำ (Conduction) เป็นการนำความเย็นจากท่อทองแดงที่เป็นแหล่งกำเนิดความเย็นไปสู่ฟินคอยล์


2. การถ่ายเทความร้อน (ความเย็น) โดยการพา (Convection) เป็นการพาความเย็นจากฟินคอยล์สู่ห้องโดยอาศัยอากาศเป็นตัวพา


คอยล์เย็นอาศัยหลักการพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนทั้งสองแบบ แต่การออกแบบคอยล์เย็นยังมีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง นั่นคือการคำนวณหาพื้นที่การแลกเปลี่ยนความร้อน


—————————————————————————————————

SA =[2/Sfin/1000] x [Sh x Sd - π/4 x[dT² + n x dh²]] x r + π x dT/1000

and

Total Surface Area = SA x Ifin x [N° Tubes High + N° of Tubes Deep]

—————————————————————————————————

แม้ว่าในท้องตลาดมีคอยล์เย็นให้เลือกใช้งานมากมายหลายยี่ห้อ ที่สามารถทำงานให้อากาศภายในห้องเย็นนั้นเย็นได้ แต่มีภัยคุกคามแฝงตัวอยู่ ที่ผู้ใช้จำเป็นต้องพิจารณา นั่นคือ ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องจ่าย ความคงทน ความปลอดภัยในการใช้งาน เพราะเมื่อคอยล์เย็นเกิดปัญหา ย่อมส่งผลเสียต่อสินค้าภายในห้อง และสินค้าที่เก็บส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่าส่วนต่างราคาของคอยล์ที่เพิ่มขึ้นครับ

ยังมีหลักการสำคัญของการเลือกใช้และติดตั้งคอยล์เย็นอีกหลายข้อที่ต้องพิจารณา ติดตามได้ในครั้งต่อไปครับ

———————

ดร. สุกิจ ลิติกรณ์

ผู้อำนวยการสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความเย็น

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)