คอยล์เย็นและการเลือกใช้ ตอนที่ 4 – การออกแบบการละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้า


ในห้องเย็นที่อุณหภูมิห้องต่ำศูนย์องศาเซลเซียล หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดน้ำแข็งขึ้นที่คอยล์เย็น ซึ่งมีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นลดลง น้ำแข็งจึงเป็นอุปสรรคและเป็นสิ่งไม่พึงประสงค์สำหรับห้องเย็นหรือระบบทำความเย็น แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และจำเป็นต้องหาทางจัดการกับน้ำแข็งที่เกิดขึ้นด้วยการละลาย

การละลายน้ำแข็งมีด้วยกันหลายวิธี เช่น ด้วยฮีตเตอร์ไฟฟ้า แก๊สร้อน แก๊สเย็น น้ำร้อน และอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่ห้องเย็นขนาดปานกลางถึงเล็ก มักใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าช่วยละลายน้ำแข็ง ฮีตเตอร์ในคอยล์เย็นจะละลายน้ำแข็งได้ดีก็ต่อเมื่อมีการนำความร้อนจากแท่งฮีตเตอร์ไปสู่ฟินคอยล์ที่ดี

คอยล์เย็นบางยี่ห้อจึงออกแบบให้มีปลอกใส่ฮีตเตอร์ (Sleeves) ภายใน โดยมีลักษณะเป็นปลอก ด้านนอกของปลอกจะติดกับฟินคอยล์ ส่วนด้านในปลอกไว้สอดแท่งฮีตเตอร์เมื่อฮีตเตอร์ทำงาน ความร้อนจะนำผ่านปลอกไปสู่ฟิน จึงทำให้น้ำแข็งละลายได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

แต่มีคอยล์เย็นบางยี่ห้อไม่มีปลอก (Sleeves) จึงทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ละลายน้ำแข็งไม่หมดบ้าง ฮีตเตอร์ขาดบ้าง (จากความร้อนในตัวฮีตเตอร์เองที่สูงมาก แต่ส่งผ่านไปสู่ฟินคอยล์ได้ไม่ดี เพราะไม่มีปลอกนำความร้อน) หรือต้องเสียค่าไฟจากฮีตเตอร์สูงมากครับ

---------------------
ดร. สุกิจ ลิติกรณ์
ผู้อำนวยการสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความเย็น
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)