คอยล์เย็นและการเลือกใช้ ตอนที่ 5 – การออกแบบเลือกใช้พัดลม


อากาศเป็นตัวกลางในการนำความเย็นไปสู่สินค้าและได้มาฟรี โดยเป็นตัวพาความเย็นจากคอยล์เย็นไปสู่สินค้า ดังนั้นจำเป็นต้องเลือกอุปกรณ์ที่จะส่งลมให้เหมาะสม เพราะถ้าเลือกพัดลมไม่ดี ย่อมสามารถก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ เช่น การสิ้นเปลืองพลังงาน เป็นต้น

มีผู้ใช้หลายรายเทียบเคียงคอยล์เย็นต่างยี่ห้อกัน จากขนาดและจำนวนพัดลม ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะจำนวนและขนาดของพัดลมเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการออกแบบคอยล์เย็นเท่านั้น

ซึ่งคอยล์เย็นบางยี่ห้อมีประสิทธิภาพของคอยล์เย็นที่ดี จึงใช้ขนาดของพัดลมที่เล็กและจำนวนพัดลมที่น้อย ก็สามารถทำความเย็นได้ตามที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างกับคอยล์เย็นบางยี่ห้อต้องใช้ขนาดและจำนวนพัดลมจำนวนที่มาก เพื่อที่จะได้ความสามารถในการทำความเย็นตามที่ต้องการ

ดังนั้นการตัดสินใจเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงคอยล์เย็นต่างยี่ห้อ โดยพิจารณาจากขนาดและจำนวนพัดลม จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดอย่างมากครับ

---------------------
ดร. สุกิจ ลิติกรณ์
ผู้อำนวยการสนับสนุนวิศวกรรม ธุรกิจระบบทำความเย็น
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)