January 13, 2018

คอยล์เย็นและการเลือกใช้ ตอนที่ 6 (ตอนจบ) – ระยะห่างระหว่างฟิน (Fin Spacing) และการออกแบบการกระจายน้ำยาเพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุด

January 4, 2018

คอยล์เย็นและการเลือกใช้ ตอนที่ 5 – การออกแบบเลือกใช้พัดลม

December 20, 2017

คอยล์เย็นและการเลือกใช้ ตอนที่ 4 – การออกแบบการละลายน้ำแข็งด้วยไฟฟ้า

December 16, 2017

คอยล์เย็นและการเลือกใช้ ตอนที่ 3 – การออกแบบภายในท่อ และการออกแบบฟิน

December 9, 2017

คอยล์เย็นและการเลือกใช้ ตอนที่ 2 – มาตรฐานของคอยล์เย็น (EUROVANT CERTIFIED)

October 17, 2017

คอยล์เย็นและการเลือกใช้ ตอนที่ 1 – หลักการออกแบบและคำนวณคอยล์เย็นเบื้องต้น