Apply Job


Opportunities


looking-for-a-job-1257233_960_720

Vacancies

Click for Download.

Application Formapplication-1915343__340

Application Form

Click for Download.


Please submit your application form and CV by e-mail to recruit@harn.co.th.

FAQ คำถามที่พบบ่อย


1เอกสารประกอบการฝึกงาน ?
1) ใบส่งตัวจากสถานศึกษา
2) สำเนา Transcript
3) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
4) สำเนาบัตรประชาชน
5) สำเนาทะเบียนบ้าน
2เอกสารประกอบการสมัครงาน ?
1) สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาทะเบียนบ้าน
3) รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
4) สำเนาหลักฐานการศึกษา
5) หนังสือการผ่านงาน
6) หลักฐานทางทหาร
3การยื่นใบสมัครแบบออนไลน์ ?
สามารถส่ง Resume และหลักฐานการสมัครงานได้ที่อีเมล์ recruit@harn.co.th
4ขั้นตอนการคัดเลือก
1) ทดสอบความรู้ทั่วไป, ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
2) สัมภาษณ์เบื้องต้นจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3) สัมภาษณ์รอบสุดท้ายจากต้นสังกัด
4) ส่งทดสอบระดับ IQ, EQ
5) ตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน
5รายละเอียดของสวัสดิการ ?
หาญฯ ให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีกลไกการบริหาร ค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการพนักงาน ได้แก่
- โบนัสและเบี้ยขยันประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่มพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท
- เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
- ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่าง ๆ
6บริษัทฯ มีการจำกัดอายุการรับสมัครหรือไม่ ?
อายุของผู้สมัครขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานที่บริษัทฯ เปิดรับว่า ตำแหน่งนั้นๆ ต้องการ ประสบการณ์มากน้อยเพียงใด
7หากไม่มีประสบการณ์สมัครงานกับหาญฯได้หรือไม่ ?
ผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์สามารถสมัครได้เช่นกัน หากมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้
8หากกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายในแต่ละระดับการศึกษา สามารถสมัครงานกับหาญฯได้หรือไม่ ?
สามารถกรอกใบสมัครไว้ได้และหากผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น บริษัทฯ จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกต่อไป
9หากยังไม่เกณฑ์ทหาร สามารถสมัครงานกับหาญฯได้หรือไม่ ?
สามารถกรอกใบสมัครไว้ได้ แต่ทางบริษัทฯ จะรอให้พ้นจากการเกณฑ์ทหารก่อนจึงจะจ้างเป็นพนักงาน