Shareholders' Meeting


Proposal for AGM & Nomination Download
กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น Download
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Download
การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า Download
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท Download
Invitation to AGM/EGM Meeting Download
AGM-28.4.2017 Meeting TH EN
EGM-01.11.2016 Meeting TH EN
AGM-29.4.2016 Meeting TH EN
AGM-24.4.2015 Meeting TH EN
Minute of AGM:EGM Meeting Download
AGM-28.04.2017 Meeting TH EN
EGM-01.11.2016 Meeting TH EN
AGM-29.4.2016 Meeting TH EN
AGM-24.4.2015 Meeting TH EN
Proxy Form B Download
AGM-28.4.2017 หนังสือมอบฉันทะ Proxy Form B Download
EGM-01.11.2016 หนังสือมอบฉันทะ Proxy Form B Download