ข้อมูลทางการเงิน

เอกสารเผยแพร่

ห้องข่าว

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน                                                                                    

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น                                                                                      

- ปฏิทินนักลงทุน                                                                                                

- นโยบายและการจ่ายเงินปันผล                                                                            

- ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                        

- รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิน                                                           

 

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์