คณะกรรมการ
บริษัท

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

นายประเสริฐ ดีจงกิจ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิรัฐ สุขชัย

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.เจน ชาญณรงค์

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

What we can help you?

or ติดต่อเรา