คณะกรรมการ
บริษัท

ดร.ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายประเสริฐ ดีจงกิจ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิรัฐ สุขชัย

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.เจน ชาญณรงค์

กรรมการ
กรรมการบริหาร