คณะกรรมการ
บริษัท

ดร.ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายประเสริฐ ดีจงกิจ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์

กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิรัฐ สุขชัย

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
(รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.เจน ชาญณรงค์

กรรมการ
กรรมการบริหาร

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน