คณะกรรมการ
บริษัท

ดร.ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิรัฐ สุขชัย

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.เจน ชาญณรงค์

กรรมการ
กรรมการบริหาร

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

กรรมการ

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์

กรรมการ

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน