ประเภทและวิธีการเลือกใช้คอยล์ร้อน (CDU) ของระบบปรับอากาศ VRV/VRF