Free ebook FRom HARN ENgineering solutions

การออกแบบระบบทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ


Ebook เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบระบบทำความเย็น (Refrigeration System Design) โดยจะกล่าวถึงสิ่งที่ท่านต้องคำนึงถึงในการออกแบบระบบทำความเย็นของห้องเย็น 


เพื่อการออกแบบระบบทำความเย็นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงช่วยให้ท่านสามารถออกแบบและคำนวณการทำงานของระบบทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด Ebook ของคุณ!

© 2018 Harn Engineering Solutions. All Rights Reserved.