คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

ดร. ถกล นันธิราภากร

ประธานการตรวจสอบ

10-Sothitorn

ดร. โสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการตรวจสอบ

11-Woranut

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

 

คณะกรรมการบริหาร

 

 

Wirat Sukchai

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานกรรมการบริหาร

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการบริหาร

06-Jane

ดร. เจน ชาญณรงค์

กรรมการบริหาร

Wisit Wachiralappaitoon

นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์

กรรมการบริหาร

18-Varinkarn

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

กรรมการบริหาร / เลขานุการ