นายวิรัฐ สุขชัย

​ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการระบบดับเพลิงปรับอากาศและสุขาภิบาล

            นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

​กรรมการผู้จัดการธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

    นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

​ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ

นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์

     ​ผู้อำนวยการสายงานขาย

    นายสุชาติ สุวัฒโนดม

​ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี

     นายสุกิจ ลิติกรณ์

​ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม

       นายวิฑูรย์ ทามี

     ​ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล

​ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ

นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์

​       ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

​          ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ