Free Checklist FRom HARN ENgineering solutions

คู่มือช่วยตรวจเช็คระบบดับเพลิงในอาคาร


การตรวจเช็คการทำงานของระบบดับเพลิง ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยในการตรวจสอบการชำรุดของอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้พร้อมใช้งาน


สำหรับ Checklist นี้ จะเป็นตัวช่วยสำหรับการตรวจเช็คระบบดับเพลิงของผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลระบบดับเพลิงเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคาร และเพื่อประเมินว่าอุปกรณ์ดับเพลิงต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ตามมาตรฐานของระบบดับเพลิงหรือไม่ 

ดาวน์โหลด Checklist ของคุณ!

© 2018 Harn Engineering Solutions. All Rights Reserved.