รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

2565

งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2565

งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2565

2564

งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564

งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564

งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564

งบการเงิน สำหรับปี 2564

2563

งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2563

งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2563

งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2563

งบการเงิน สำหรับปี 2563

2562

งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2562

งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2562

งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2562

งบการเงิน สำหรับปี 2562

2561

งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2561

งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2561

งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2561

งบการเงิน สำหรับปี 2561

2560

งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2560

งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2560

งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2560

งบการเงิน สำหรับปี 2560

2559

งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2559

งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2559

งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2559

งบการเงิน สำหรับปี 2559

2558

งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2558

งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2558

งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2558

งบการเงิน สำหรับปี 2558

2557

งบการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2557

งบการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2557

งบการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2557

งบการเงิน สำหรับปี 2557