2022

งบการเงิน ไตรมาส 1/2022

2021

งบการเงิน ไตรมาส 1/2021

งบการเงิน ไตรมาส 2/2021

งบการเงิน ไตรมาส 3/2021

งบการเงิน ไตรมาส 4/2021

2020

งบการเงิน ไตรมาส 1/2020

งบการเงิน ไตรมาส 2/2020

งบการเงิน ไตรมาส 3/2020

งบการเงิน ไตรมาส 4/2020

2019

งบการเงิน ไตรมาส 1/ 2019

งบการเงิน ไตรมาส 2/2019

งบการเงิน ไตรมาส 3/2019

งบการเงิน ไตรมาส 4/2019

2018

งบการเงิน ไตรมาส 1/2018

งบการเงิน ไตรมาส 2/2018

งบการเงิน ไตรมาส 3/2018

งบการเงิน ไตรมาส 4/2018

2017

งบการเงิน ไตรมาส 1/2017

งบการเงิน ไตรมาส 2/2017

งบการเงิน ไตรมาส 3/2017

งบการเงิน ไตรมาส 4/2017

2016

งบการเงิน ไตรมาส 1/2016

งบการเงิน ไตรมาส 2/2016

งบการเงิน ไตรมาส 3/2016

งบการเงิน ไตรมาส 4/2016

2015

งบการเงิน ไตรมาส 1/2015

งบการเงิน ไตรมาส 2/2015

งบการเงิน ไตรมาส 3/2015

งบการเงิน ไตรมาส 4/2015

2014

งบการเงิน ไตรมาส 1/2014

งบการเงิน ไตรมาส 2/2014

งบการเงิน ไตรมาส 3/2014

งบการเงิน ไตรมาส 4/2014