ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2563
19/08/2020

แจ้งผลการขอเพิ่มเติมข้อบังคับ18

14/08/2020

แจ้งเผยแพร่รายงาน AGM 2563 บนเว็บไซต์ 14.8.63

14/08/2020

แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

04/08/2020

แจ้งมติที่ประชุม AGM2563

29/06/2020

แจ้งนำหนังสือเชิญประชุมAGM2020 บนเว็บไซต์-29.6.63

24/06/2020

แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุนและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

10/06/2020

เผยแพร่มติ BOD9.6.63 วันประชุมผู้ถือหุ้น2563

22/04/2020

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

16/04/2020

แจ้งเลื่อนประชุม AGM 2563 และจ่ายปันผลระหว่างกาล

30/03/2020

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม AGM2563

19/03/2020

แจ้งนำหนังสือเชิญประชุม AGM2020 บนเวป 19.3.63

28/02/2020

แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 2

28/02/2020

เผยแพร่มติ BOD 27.2.63 วันประชุมผู้ถือหุ้น 2563

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2562
11/12/2019

แจ้งการลาออกของ อ.สุพจน์ 11.12.62

14/11/2019

แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

01/10/2019

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการและเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563

15/05/2019

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ซื้อหุ้นโครงการ EJIP

08/05/2019

แจ้งเผยแพร่รายงานผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ 8.5.62

26/04/2019

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

22/03/2019

แจ้งนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2562 ขึ้นเว็บไซต์ 21.3.62

12/03/2019

แจ้งเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

04/03/2019

แจ้งคุณวสันต์ลาออก 1.3.62

01/03/2019

แจ้งการเพิ่มทุนบริษัทย่อยประเทศเวียดนาม

01/03/2019

เผยแพร่มติ BOD 1.3.62 วันประชุมผู้ถือหุ้น 2562

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2561
12/11/2018

แจ้งข่าวมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนการตั้งบริษัทย่อย ในประเทศเวียดนาม

02/11/2018

แจ้งเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการและเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

11/05/2018

แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ 11.5.61_TH

27/04/2018

ประกาศจ่ายปันผล 2561

23/03/2018

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

26/02/2018

แจ้งนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2561 ขึ้นเว็บไซต์บริษัท

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2560
07/07/2017

AC การใช้เงินเพิ่มทุน 30มิย60 (แก้ไข)

12/05/2017

แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์

02/05/2017

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

23/03/2017

แจ้งนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2560 ขึ้นเว็บไซต์บริษัท

27/02/2017

เผยแพร่มติ BOD 27.2.60 วันประชุมผู้ถือหุ้น 2560

26/01/2017

AC การใช้เงินเพิ่มทุน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2559
01/12/2016

แจ้งผลการรับโอนและเลิกกิจการ QIIS

29/11/2016

แจ้งผลการรับซื้อโอนกิจการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น

15/11/2016

เผยแพร่รายงานประชุม EGM บนเว็บไซต์

11/11/2016

แจ้งมติที่ประชุม BOD แต่งตั้ง CEO คุณวิรัฐ

02/11/2016

แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

01/11/2016

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น1.11.2559

17/10/2016

แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญ EGM 1.11.59

06/09/2016

SETการซื้อและรับโอนกิจการ final 6.9.9

13/05/2016

เผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

29/04/2016

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

08/03/2016

เผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์

07/03/2016

แจ้งผลเสนอวาระ+ชื่อกรรมการ

07/03/2016

แจ้งมติ BOD Report 1-2559_FIRE(แก้ไขครั้งที่2)

29/02/2016

รายงานการลงทุนในประเทศกัมพูชา(เพิ่มเติมข้อมูล ครั้งที่ 2)

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ปี 2558
26/05/2015

หนังสือแจ้งความเห็นชอบ กลต.โครงการEJIP

14/05/2015

หนังสือแจ้งประธานกรรมการลาออก TH(Edited)

13/05/2015

เผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

24/04/2015

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

27/02/2015

แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)(เพิ่มเติม)

27/02/2015

แจ้งมติ BOD Report 1-2558

แถลงผลประกอบการปี 2563
10/06/2020

จดหมายข่าว Q1/2563

10/06/2020

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q1/2563

แถลงผลประกอบการปี 2562
16/03/2020

จดหมายข่าว แถลงผลประกอบการปี 2562

16/03/2020

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Y2562

27/11/2019

จดหมายข่าว Q3/ 2562

27/11/2019

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q3/2562

28/08/2019

จดหมายข่าว Q2/ 2562

28/08/2019

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q2/2562

05/06/2019

จดหมายข่าว Q1/ 2562

05/06/2019

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q1/2562

แถลงผลประกอบการปี 2561
27/03/2019

จดหมายข่าว แถลงผลประกอบการปี 2561

27/03/2019

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Y2561

29/11/2018

จดหมายข่าว Q3/ 2561

28/11/2018

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q3/2561

29/08/2018

จดหมายข่าว Q2/ 2561

29/08/2018

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q2/2561

30/05/2018

จดหมายข่าว Q1/ 2561

30/05/2018

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q1/2561

แถลงผลประกอบการปี 2560
14/03/2018

จดหมายข่าว ผลประกอบการปี 2560

14/03/2018

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Y2560

01/12/2017

จดหมายข่าว Q3/2560

01/12/2017

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q3/2560

11/09/2017

จดหมายข่าว Q2/2560

11/09/2017

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q2/2560

19/05/2017

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q1/2560

แถลงผลประกอบการปี 2559
09/03/2017

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Y2559

16/11/2016

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q3/2559

แถลงผลประกอบการปี 2558
16/03/2016

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Y2558

08/09/2015

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q2/2558

แถลงผลประกอบการปี 2557
10/03/2015

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Y2557

04/12/2014

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Q3/2557