2019
05/06/2019

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2562

28/08/2019

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2562

27/11/2019

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2562

16/03/2020

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4/2562

2018
27/03/2019

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4/2561

29/11/2018

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561

29/08/2018

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2561

30/05/2018

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2561

2017
14/03/2018

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2560

01/12/2017

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2560

11/09/2017

แจ้งมติแจ้งการประชุมคณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2016
01/12/2016

แจ้งผลการยุติกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด และย่อยทั้งหมด

29/11/2016

แจ้งผลการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด และบริษัทย่อยทั้งหมด

15/11/2016

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

11/11/2016

แจ้งมติที่ประชุมแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

02/11/2016

แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

01/11/2016

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

17/10/2016

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

06/09/2016

การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการเสนอขายหุ้นสามัญแก่บุคคลภายนอกเพื่อเพิ่มทุนกิจการ (ฉบับแก้ไข)

13/05/2016

การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

09/05/2016

ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

29/04/2016

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

08/03/2016

จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

07/03/2016

แจ้งการเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเลือกตั้งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

29/02/2016

การจัดตั้งบริษัท ไฟร์ วิคเตอร์ จำกัด ในประเทศกัมพูชา

07/03/2016

แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทประจำปี 2559

2015
26/05/2015

แจ้งหนังสือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้พนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP)

15/05/2015

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่

13/05/2015

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

27/04/2016

ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

24/04/2015

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

27/02/2015

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP)

27/02/2015

แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท