ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


2020

1. 20200228_EN02 Resolutions BOD27.2.63 AGM2020
2. 20200228_EN03 Notification EJIP No.2
3. 20200319_EN05 Disclosure Invitation AGM2020 web19.3.2020
4. 20200330_EN06 Change Venue AGM2020
5. 20200416_EN07 Postpone AGM2020 and payment interim dividend
6. 20200422_EN08 Appointment of auditors
7. 20200610_EN10 Resolutions BOD9.6.63 AGM2020
8. 20200624_EN12 Notification on the Signing of Joint Venture Agreement
9. 20200629_EN13 Disclosure InvitationAGM2020web29.6.2020

2563

1. 25630106_TH01 แจ้งนายทะเบียนการลาออกของ อ.สุพจน์ 6.1.63
2. 25630228_TH02 เผยแพร่มติ BOD 27.2.63 วันประชุมผู้ถือหุ้น2563
3. 25630228_TH03 แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ครั้งที่ 2
4. 25630228_TH04 แจ้ง กลต. โครงการ EJIP ครั้งที่ 2
5. 25630319_TH05 แจ้งนำหนังสือเชิญประชุม AGM2020 บนเวป 19.3.63
6. 25630330_TH06 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม AGM2020
7. 25630416_TH07 แจ้งเลื่อนประชุมAGM2020และจ่ายปันผลระหว่างกาล
8. 25630422_TH08 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
9. 25630519_TH09 จดหมายแจ้งไม่มีตราประทับ
10. 25630610_TH10 เผยแพร่มติ BOD9.6.63 วันประชุมผู้ถือหุ้น2563
11. 25630624_TH12 แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุนและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
12. 25630629_TH13 แจ้งนำหนังสือเชิญประชุมAGM2020บนเวป 29.6.63

2019

1. 20190301_EN01 Letter to SET_BOD 1.3.62 Eng
2. 20190301_EN02 Notification of the capital increase of the subsidiary in Vietnam
3. 220190304_EN03 Resignation of Director (wasan)
4. 20190312_EN04 Notification the additions to agenda of the 2019 AGM the amendment of the Company’s Memorandum
5. 20190322_EN05 Disclosure of Invitation to AGM2019 web 21.3.2019
6. 20190426_EN06 Notification of resolutions of the 2019 AGM
7. 20190508_EN07 Disclosure of Minute of AGM2019 on website 8.5.2019
8. 20190515_EN08 Notification of the date for EJIP project purchase
9. 20191001_EN10 Opportunity shall be provided to Shareholders to propose the 2020 AGMMeeting Agenda and Nominate BOD
10. 20191114_EN11 Notification about Related Parties Transaction
11. 20191211_EN12 Resignation of Independent Director11.12.62

2562

1. 25620507_TH00 ประกาศจ่ายปันผล2562
2. 25620301_TH01 เผยแพร่มติ BOD 1.3.62 วันประชุมผู้ถือหุ้น 2562
3. 25620301_TH02 แจ้งการเพิ่มทุนบริษัทย่อยประเทศเวียดนาม
4. 25620304_TH03 แจ้งคุณวสันต์ลาออก 1.3.62
5. 25620312_TH04 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
6. 225620322_TH05 แจ้งนำหนังสือเชิญประชุม AGM2019 ขึ้นเวป 21.3.62
7. 25620426_TH06 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
8. 25620508_TH07 แจ้งเผยแพร่รายงาน AGM 2562 บนเวปไซต์ 8.5.62
9. 25620515_TH08 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ซื้อหุ้นโครงการ EJIP
10. 25620515_TH09 คำร้องเปลี่ยนแปลงวันที่ซื้อหุ้นโครงการ EJIP ต่อ กลต.
11. 25621001_TH10 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการและเสนอวาระประชุม AGM 2563
12. 25621114_TH11 แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
13. 25621211_TH12 แจ้งการลาออกของ อ.สุพจน์ 11.12.62

2018

1. 20180226_EN01 Letter to SET_BOD 26.2.61 Eng Sign
2. 20180323_EN02 Disclosure of Invitation of AGM2018 on web 22.3.61 Sign
3. 20180427_EN03 Letter to SET_2018 AGMResolution_HARN_Eng
4. 20180511_EN04 Disclosure of Minute of AGM2018 on website 11.5.61
5. 20181102_EN05 Disclosure of propose agenda AGM2019 & nominate candidates BOD
6. 20181112_EN06_Notification of a resolution of the Board of Directors regarding a subsidiary establishment plan in Vietnam

2561

1. 25610502_TH00 ประกาศจ่ายปันผล2561
2. 25610226_TH01 เผยแพร่มติ BOD 26.2.61 วันประชุมผู้ถือหุ้น 2561
3. 25610323_TH02 แจ้งนำหนังสือเชิญประชุม AGM2018 ขึ้นเวปไซต์บริษัท Sign
4. 25610427_TH03 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561_TH
5. 25610511_TH04 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเวปไซค์ 11.5.61_TH
6. 25611102_TH05 แจ้งเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการและเสนอวาระประชุม AGM 2562
7. 25611112_TH06_แจ้งข่าวมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนการตั้งบริษัทย่อย ในประเทศเวียดนาม

2017

1. 20170126_EN01 AC Report of the utilization of capital increase from IPO
2. 20170227_EN02 Notification of resolutions of the BOD27Feb
3. 20170323_EN03 Disclosure of Invitation of AGM2017 on web 22.3.60
4. 20170502_EN04 Letter to SET_2017 AGM Resolution_HARN_Eng
5. 20170512_EN05 Disclosure of Minute of AGM2017 on website 12.5
6. 20170707_EN02 AC Report of the utilization of capital increase from IPO

2560

1. 20170502_TH00 ประกาศจ่ายปันผล2560
2. 225600126_TH01 AC การใช้เงินเพิ่มทุน
3. 25600227_TH01 เผยแพร่มติ BOD 27.2.60 วันประชุมผู้ถือหุ้น 2560
4. 25600323_TH03 แจ้งนำหนังสือเชิญประชุม AGM2017 ขึ้นเวปไซค์บริษัท
5. 25600502_TH04 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560_TH
6. 25600512_TH05 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเวปไซค์ 12
7. 25600707_TH02 AC การใช้เงินเพิ่มทุน 30มิย60 (แก้ไข)

2016

1. 20160229_EN04 FIRE’s establishment of a company in Cambodia(Additional No.2)_Eng
2. 20160307_EN02 Letter to SET_BOD 1-2559_FIRE_Eng(Revise2)
3. 20160307_EN06 Notification of result of addition of matters to agenda_eng
4. 20160308_EN08 Disclosure on the letter AGM Invitation on Website
5. 20160429_EN10 Letter to SET_2016 AGM Resolution_FIRE_Eng-Final
6. 20160513_EN12 Disclosure of the Minutes of the 2016 AGM_Eng
7. 20160906_EN13 SET Announcement with Attachment final 6.9.59
8. 20161017_EN14 Invitation EGM 1.11.59
9. 20161101_EN15 Notification of resolutions of EGM2016
10. 20161102_EN16 Notification of Completion or Registration
11. 20161111_EN17 Notification of the appointment CEO wirat
12. 20161115_EN18 Disclosure of the Minute of EGM 1.2016 on Website
13. 20161129_EN19 Completion of the purchasing EBT
14. 20161201_EN20 Completion of the acceptance of the EBT-QIIS

2559

1. 25590509_TH00 ประกาศจ่ายปันผล 9 พ.ค.59
2. 25590307_TH01 แจ้งมติ BOD Report 1-2559_FIRE(แก้ไขครั้งที่2)
3. 25590307_TH05 แจ้งผลเสนอวาระ+ชื่อกรรมการ
4. 25590308_TH07 เผยแพร่AGM Invitation on Website
5. 25590429_TH09 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559_TH-Final
6. 25590513_TH11 เผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 Thai
7. 25590906_TH13 SETการซื้อและรับโอนกิจการ final 6.9.9
8. 25591017_TH14 แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญ EGM 1.11.59
9. 25591101_TH15 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น1.11.2559
10. 25591102_TH16 แจ้งผลการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
11. 25591111_TH17 แจ้งมติที่ประชุมBODแต่งตั้งCEOคุณวิรัฐ
12. 25591115_TH18 เผยแพร่รายงานประชุม EGM on Website
13. 25591129_TH19 แจ้งผลการรับซื้อโอนกิจการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น
14. 25591201_TH20 แจ้งผลการรับโอนและเลิกกิจการ QIIS

2015

1. 20150227_EN02 Letter to SET_BOD 1-2558
2. 20150227_EN04 Letter to SET_EJIP_FV PCL
3. 20150424_EN06 Letter to SET_2015 AGM
4. 20150513_EN08 Disclosure of the Minutes of the 2015 AGM
5. 20150514_EN10 Notification of the appointment of a Company’s new Chairman (Edited)
6. 20150526_EN12 Notifiaction of SEC approval on EJIP_Eng

2558

1. 25580227_TH01 แจ้งมติ BOD Report 1-2558
2. 25580227_TH03 แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)(เพิ่มเติม)
3. 25580424_TH05 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
4. 25580427_TH00 ประกาศจ่ายปันผล 27 เม.ย.58
5. 25580513_TH07 เผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
6. 25580514_TH09 หนังสือแจ้งประธานกรรมการลาออก TH(Edited)
7. 25580526_TH11 หนังสือแจ้งความเห็นชอบ กลต.โครงการEJIP_TH

แถลงผลประกอบการ   


2019

1. 20180530 PressKit Q1-2018 EN
2. 20180829 PressKit Q2-2018 EN
3. 20181129 PressKit Q3-2018 EN

2562

1. 25620327 Presskit Y2561 TH
2.  25620327 OppDay Q4-2561
3. 25620605 Presskit Q1-2562 TH
4. 25620605 OppDay Q1-2562
5. 20180829 PressKit Q2-2018 EN
6. 25620828 OppDay Q2-2562
7. 25621127 Presskit Q3-2562 TH
6. 25621127 OppDay Q3-2562

2018

1. 20180530 PressKit Q1-2018 EN
2. 20180829 PressKit Q2-2018 EN
3. 20181129 PressKit Q3-2018 EN

2561

1. 25620327 Presskit Y2561 TH
2.  25620327 OppDay Q4-2561
3. 25620605 Presskit Q1-2562 TH
4. 25620605 OppDay Q1-2562
5. 20180829 PressKit Q2-2018 EN
6. 25620828 OppDay Q2-2562
7. 25621127 Presskit Q3-2562 TH
6. 25621127 OppDay Q3-2562

2017

1. 20170911 Presskit Q2-2017 EN
2. 20171201 Presskit Q3-2017 EN
3. 20180314 PressKit Q4-2017 EN

2560

1. 25600309 OppDay Q4-2559
2. 25600519 OppDay Q1-2560
3. 25600911 OppDay Q2-2560
4. 25600911 Presskit Q2-2560 TH
5. 25601201 OppDay Q3-2560
6. 25601201 Presskit Q3-2560 TH

2016

1. 25590316 OppDay Q4-2558
2. 25591116 OppDay Q3-2559

2015

1. 25580908 OppDay Q2-2558

2014

1. 25571204 OppDay Q3-2557
2. 25580310 OppDay Q4-2557