นายกิตติพงษ์  กิตติเมธาวีนันท์

อายุ34 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบทำความเย็น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท3,918 หุ้น (0.001%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การทำความเย็นและปรับอากาศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2563-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานขาย, บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2558-2563        ผู้จัดการขาย, บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –