นายกิตติพงษ์  กิตติเมธาวีนันท์

อายุ38 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบทำความเย็น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค. 67)214,423 หุ้น (0.037%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (การทำความเย็นและปรับอากาศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการฝึกอบรม1. SAL-0024 : ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบของผลิตภัณฑ์ BITZER
2. MNG-0004 : การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
3. การค้นหานวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (HARN INNO)
4. หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับสกรูคอมเพรสเซอร์ของผลิตภัณฑ์ BITZER
5. หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2563-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานขาย, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2558-2562        ผู้จัดการขาย, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –