ระเบียบและกำหนดการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ

3 มกราคม 2022

ระเบียบปฎิบัติในการรับวางบิลและการชำระค่าสินค้าและบริการของบมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์  เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • การส่งมอบสินค้าและบริการ   

                  ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี 

                  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

                  เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

                  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0107557000217

                  สถานที่ส่งมอบสินค้า/บริการ  

                  1. อาคารสำนักงานใหญ่ 

                  เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

                  2. คลังสินค้าสมุทรปราการ 

                  เลขที่ 888/14-16 หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

                  *หมายเหตุ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในใบสั่งซื้อ 

                   เอกสารที่ใช้ในการส่งมอบสินค้าและบริการ                  

                   กรณีสินค้า 

                   1. ต้นฉบับ ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี 1 ฉบับ และสำเนาใบกำกับภาษี 1 ฉบับ 

                   2. สำเนาใบสั่งซื้อ 1 ฉบับ 

                  กรณีบริการ 

                  1. ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ (ต้นฉบับ 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ) 

                  2.  สำเนาใบสั่งซื้อ 1 ฉบับ 

                  3. ใบส่งมอบ/ตรวจรับงานบริการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 

  • การวางบิล 

                  ช่องทางการวางบิล 

                   1. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS ตามที่อยู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หลังจากส่งไปรษณีย์แล้ว กรุณาส่ง email แจ้งมายัง Chonnanee.h@harn.co.th 

                  2. ใส่กล่องรับวางบิล ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัท ทุกวันทำการระหว่าง เวลา 08.30 – 16.00 น. 

                   โดยมีวิธีการวางบิลดังนี้ 

                    1. เตรียมเอกสารบรรจุซองปิดผนึกให้เรียบร้อย 

                    2. เขียนหน้าซอง ระบุชื่อบริษัทของท่าน, ชื่อผู้ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ 

                    3. ลงทะเบียนในสมุดรับวางบิลที่จัดวางไว้ให้ทุกครั้ง 

                    4. นำซองเอกสารวางบิลใส่ในกล่องรับวางบิล ณ จุดรับวางบิล 

                 เอกสารประกอบการวางบิล 

                 กรณีสินค้า 

                 – ใบวางบิล/ใบสรุปยอดค่าสินค้าที่ต้องการวางบิล

                – ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน

                 กรณีบริการ 

                – ใบวางบิล/ใบสรุปยอดค่าบริการที่ต้องการวางบิล

                – ต้นฉบับใบกำกับภาษีและต้นฉบับใบเสร็จรับเงินพร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 

                ** หมายเหตุ ท่านสามารถระบุข้อความบนต้นฉบับใบเสร็จรับเงินว่า …

                 “ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว” 

  • การโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการ 

              การโอนเงิน

              1. บัญชีธนาคารของผู้รับเงินเดือนต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น

              2. เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเรียบร้อย บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของท่าน 

              3. ท่านสามารถตรวจสอบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ที่ www.rd.go.th

              ** หมายเหตุ กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ท่านอาจได้รับเงินไม่ตรงตามกำหนดและบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในค่าปรับการชำระล่าช้าทุกกรณี 

 การตัดรอบจ่าย     ตัดรอบจ่ายทุกวันที่ 24 ของทุกเดือน

วันที่โอนเงิน           ทุกวันที่ 26 ของเดือน (หากตรงวันหยุดธนาคาร จะมีผลในวันทำการถัดไป)