HARN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566

24 เมษายน 2023

ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2566 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ  HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)