HARN ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ “สร้างอาชีพ เพิ่มโอกาส สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ”ของศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มศว

2 เมษายน 2024
เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา คุณอนงค์ลักษณ์ สมแพง ผู้จัดการฝ่ายองค์กรดิจิทัลและสารนิเทศ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะภาคเอกชน ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการขายสินค้าออนไลน์ สำหรับครอบครัวบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ บุคคลที่มีความพิเศษ และหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการฝึกอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ที่ผลิตสินค้าเพื่อการจำหน่าย โดยมี รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
.
การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์คือ เป็นแนวทางสร้างอาชีพและส่งเสริมการมีรายได้ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ลดความไม่เสมอภาคและความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อสร้างโอกาสให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
ตัวอย่างผลงานจากโครงการดังกล่าวได้แก่
– สินค้า Art of Down’S ผลงานศิลปะเพื่อการบำบัด จากเพจ Art of Down’S
– ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตจากเมล็ดโกโก้ จากเพจ ลิตเติ้ลมันตา
– ผลิตภัณฑ์กระเป๋า Sim Crafts แม่เย็บ ลูกวาด จาก เพจ Sim Crafts
ทั้งนี้ จากโครงการดังกล่าว HARN ในฐานะภาคเอกชน จะร่วมเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาด้านการตลาดและธุรกิจให้กับสินค้าที่มาจากบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ อันเป็นหนึ่งกลุยทธ์การการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน (ESG) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มต่อไป