HARN Opportunity Day Y/2018

29 มีนาคม 2019

ผลประกอบการของ HARN ยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น พร้อมเปิดตัวโครงการนวัตกรรมที่สนับสนุนการให้บริการ

โซลูชั่นเชิงป้องกันล่วงหน้าให้กับลูกค้า

นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) แถลงผลประกอบการประจำปี 2018 ในงาน Opportunity Day ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  • บริษัทยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,344.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53 % จากปี 2560 มีกำไรสุทธิ134.4 ล้านบาท
  • ตั้งเป้า ปีนี้ (2562) รายได้จากการขายและบริการจะเติบโตเพิ่มขึ้น 56% เป็น 1,540 ล้านบาท
  • กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของ HARN จะให้ความสำคัญกับนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของสายการผลิต การวิเคราะห์ปัญหา และการประหยัดพลังงาน
  • HARN เริ่มดำเนินการโครงการ Teleprint ของธุรกิจระบบพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น IOT ที่พัฒนาเพื่อแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์ดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นข้อความ การแจ้งเตือน วัสดุสิ้นเปลือง โดยสามารถดูย้อนหลังได้ 24 – 48 ชั่วโมง หรือย้อนหลังสูงสุดได้ถึง 30 วัน
  • โครงการ TeleChill เป็นแอพพลิเคชั่น IOT ที่นำข้อมูลของเครื่องทำความเย็นเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน และลดการใช้พลังงานให้มากที่สุด
  • พัฒนาระบบ SMART Building เพื่อความสะดวกสบาย สอดรับวิถีชีวิต SMART CITY ต่อไป

 

ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ : คลิก >>