งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 33 สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย

21 มกราคม 2019

เริ่มต้นสัมมนาแรกของปี 2562…

#HARN3DMed หนึ่งในหน่วยธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดแสดง เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เพื่อการวินิจฉัยและการบำบัดรักษา

ในงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 33 สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย  วันที่ 17-20 มกราคม 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

โดยทางบริษัทฯ ได้เชิญ Dr. Chen Ching Kit จาก National University Health System ประเทศสิงคโปร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “3D Printing Application in Cardiovascular Surgery” ซึ่งนำเสนออย่างชัดเจนว่าในกรณีทีมีความสลับซับซ้อนการสร้างแบบจำลองขึ้นมาเป็นสามมิติเพื่อใช้ในการสื่อสารกับศัลยแพทย์ในการวางแผนการรักษา จะช่วยลดความเสี่ยงและเวลาในการปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนรวมถึงการสื่อสารกับญาติอีกด้วย

ชิ้นงานพิมพ์สามมิติแบบจำลองอวัยวะที่นำไปจัดแสดง ได้รับความสนใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก