นายภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์

อายุ79 ปี
ตำแหน่งกรรมการ  (ไม่เป็นผู้บริหาร)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท4,230,325 หุ้น (0.72%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ6 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา-วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology , U.S.A.
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย University of Illinois , USA.
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1.หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
2.หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
3.หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 42/2005
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2558-ปัจจุบัน     กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2542-2560         กรรมการ, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
2545-2559         กรรมการ, บจก.คิว ทู เอส
2542-2559         กรรมการ, บจก.ชิลแมทช์
2555-2558         ประธานกรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2544-2555         กรรมการบริหาร, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
2541-2554         กรรมการผู้จัดการ, บริษัทในเครือ บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
2535-2540         กรรมการผู้จัดการ, บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย
2528-2534         กรรมการและผู้จัดการทั่วไป, บมจ.คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี