นายภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์

อายุ81 ปี
ตำแหน่งกรรมการอิสระ  (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
(15 มี.ค. 64)
4,230,325 หุ้น (0.724%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง25 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ(25 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา-วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย Illinois Institute of Technology , U.S.A.
-วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาไฟฟ้า) มหาวิทยาลัย University of Illinois , USA.
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
3. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 42/2005
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2564-ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2558-2564         กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2542-2560         กรรมการ, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
2545-2559         กรรมการ, บจก.คิว ทู เอส
2542-2559         กรรมการ, บจก.ชิลแมทช์
2555-2558         ประธานกรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2544-2555         กรรมการบริหาร, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
2541-2554         กรรมการผู้จัดการ, บริษัทในเครือ บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
2535-2540         กรรมการผู้จัดการ, บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย
2528-2534         กรรมการและผู้จัดการทั่วไป, บมจ.คาร์เปทอินเตอร์แนชั่นแนล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี