นายประชา  พร้อมพรชัย

อายุ46 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขายงานโครงการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท11,530,961 หุ้น (1.97%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มกราคม 2557
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายงานโครงการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล  บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2546-2556 ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
2545-2546 วิศวกรขาย  บริษัท ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
2543-2545 วิศวกรขาย  บริษัท เรคอน อีควิปเมนท์ จำกัด
2541-2543 วิศวกรออกแบบ  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
2539-2541 วิศวกรสนาม  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –