นายประชา  พร้อมพรชัย

อายุ48 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขายงานโครงการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64)11,635,076 หุ้น (1.991%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มกราคม 2557
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
1. P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
3. S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
4. S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2557-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายงานโครงการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2546-2556 ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ, บจก. ไฟร์วิคเตอร์
2545-2546 วิศวกรขาย, บจก. ไทโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
2543-2545 วิศวกรขาย, บจก. เรคอน อีควิปเมนท์
2541-2543 วิศวกรออกแบบ, บจก. หาญเอ็นยิเนียริ่ง
2539-2541 วิศวกรสนาม, บจก. หาญเอ็นยิเนียริ่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –