2D Barcode for Consumer Safety

2D Barcode for Consumer Safety โครงการป้องกันการขายสินค้าหมดอายุ ณ จุดขาย 

โครงการนี้มีข้อดีอย่างไร…
 
ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ในปัจจุบันที่ทุกสิ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การพัฒนาและยกระดับการใช้งานเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งจำเป็น เช่น การเปลี่ยนรูปแบบบาร์โค้ดสินค้าจาก ระบบ 1D Barcodeในปัจจุบันมาเป็นระบบ 2D Barcode เพื่อให้เป็นเครื่องมือและตัวช่วยที่ดียิ่งขึ้นในการบรรจุข้อมูลในการผลิต 
 
 
 
ตัวอย่าง การระบุข้อมูล 2D Barcode ลงบนฉลากสินค้า
 
 
 
เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
ที่รองรับการพิมพ์ 2D Barcode ตามมาตรฐาน GS1
 
 
 
 
 

แนวทางการเตรียมตัวของลูกค้า

1. ตรวจสอบว่าเป็นสมาชิก GS1 ถูกต้องดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SmartBar และสแกนหรือพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสินค้าของท่านเข้าไปตรวจสอบ หรือติดต่อ GS1 Thailand* โดยตรงได้

2. ตรวจสอบเครื่องพิมพ์วันหมดอายุที่ไลน์ผลิตว่าใช้รุ่นไหนและรองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 2 มิติ ของ GS1 หรือไม่ (ปกติโปรแกรมในการสร้างบาร์โค้ด 2D จะติดตั้งมาพร้อมเครื่องพิมพ์ในไลน์ผลิตแต่ต้องเช็คว่า
โปรแกรมนั้นสามารถสร้างบาร์โค้ดได้ตามมาตรฐาน GS1 หรือไม่) โดยสอบถามไปที่ผู้ให้บริการระบบที่ใช้บริการ (ให้ผู้ให้บริการติดต่อ GS1 Thailand* เพื่อศึกษามาตรฐาน GS1 ที่ต้องใช้)

3. ตั้งค่าการพิมพ์ให้ได้บาร์โค้ดตามที่กำหนด ดยทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์
และ GS1 Thailand*

4. กำหนดค่าข้อมูลที่จำเป็น : รหัสสินค้า + Batch/Lot No.+ วันที่ควรบริโภคก่อน/วันหมดอายุ

5. ทดสอบการพิมพ์ และปรับการตั้งค่าให้ได้ความเร็วและคุณภาพที่ต้องการ โดยทำงานร่วมกับ
ผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์