นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน์

อายุ59 ปี
ตำแหน่งกรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
(15 มี.ค. 64)
84,234,151 หุ้น (14.411%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA, Stanford, USA.
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
3. Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
4. Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2561-ปัจจุบัน     กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2560-ปัจจุบัน     กรรมการ, บจก. เจนนพสิริ
2560-ปัจจุบัน     กรรมการ, บจก. พระบริบาล
2532-ปัจจุบัน     กรรมการบริหาร, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
2559-2561        กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2559        กรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2544-2555        กรรมการบริหาร, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
2545-2559        กรรมการบริหาร, บจก.คิว ทู เอส
2532-2559        กรรมการบริหาร, บจก.ชิลแมทช์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันพี่สาว ดร.เจน ชาญณรงค์
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี