นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน์

อายุ61 ปี
ตำแหน่ง– กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
– กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
(ณ 26 มี.ค. 67)
81,884,151 หุ้น (14.009%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ10 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA, Stanford, USA.
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
3. Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
4. Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012

หลักสูตรอื่น
1.หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. หลักสูตร S01-S3 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
3. หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
4. หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
5. หลักสูตร S06 การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน
6. หลักสูตร ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565-ปัจจุบัน      กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2562-ปัจจุบัน      กรรมการ, บจก.ทวีภาสุระ
2560-ปัจจุบัน      กรรมการ, บจก.เจนนพสิริ
2560-ปัจจุบัน      กรรมการ, บจก.พระบริบาล
2532-ปัจจุบัน      กรรมการบริหาร, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
2561-2565         กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2561         กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2559         กรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันพี่สาว ดร.เจน ชาญณรงค์
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี