ดร.โสตถิธร  มัลลิกะมาส

อายุ57 ปี
ตำแหน่งกรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ6 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา-เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต University of Wisconsin, USA.
-เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Wisconsin, USA.
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1.Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019
2.Director Certification Program (DCP) รุ่น 278/2019
3.Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น 102/2013
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2561-ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-ปัจจุบัน     ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555-2561         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2549-2552         คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546-2549         รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542-2546         ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535-2541         ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทร, บลจ.ภัทรธนกิจ
2537-2538         ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง, สภาผู้แทนราษฎร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี