Management

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการระบบดับเพลิง
ปรับอากาศและสุขาภิบาล

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

นายประชา พร้อมพรชัย

ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ

นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์

ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายสุชาติ สุวัฒโนดม

ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี

นายพิสิทธิ์ ศิริวัฒนเจริญชัย

ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายสุกิจ ลิติกรณ์

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม

นายวิฑูรย์ ทามี

ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล

ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ

นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์

ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัท