คณะผู้บริหาร

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล

นายวสันต์ นันทขว้าง

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบทำความเย็น

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

นายประชา พร้อมพรชัย

ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ

นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์

ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป

นายสุชาติ สุวัฒโนดม

ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี

นายนันทวัธน์ จีราคม

ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายสุกิจ ลิติกรณ์

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม

นายวิฑูรย์ ทามี

ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล

ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ

นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์

ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย

ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัท