ดร.ถกล  นันธิราภากร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการด้วยกันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท  เพื่อดูแล ควบคุม การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

  • เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ หรือกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
  • ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  • เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
อายุ77 ปี
ตำแหน่งกรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (14 มี.ค. 65)ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ8 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา– ปริญญาเอก  Col. of BAd./Accounting, MIS, Economics,  University of Arkansas, USA.
– ปริญญาโท  Col. of BAd./MBA, University of Louisiana, Monroe, USA.
– ปริญญาตรี Business Administration/BS (Finance),  West Liberty State University, West Virginia
– ประกาศนียบัตรชั้นสูง (การเงินการธนาคาร)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 43/2018
2. Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่น 36/2017 
3. Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016 
4. Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016 
5. Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016 
6. Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005 
7. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004

หลักสูตรอื่น
1. หลักสูตร P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
2. หลักสูตร P01-S3 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
3. หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
4. หลักสูตร S05 หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน
5. หลักสูตรแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2563
6. หลักสูตร Internal Audit’s Challenge in Value Adding
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2562-ปัจจุบัน     กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์
2558-ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2545-ปัจจุบัน     กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง
2555-2558        กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2558         คณบดี คณะบัญชี, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2548-2554         รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้า
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น1. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี