นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร

อายุ54 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64) 22,069,845 หุ้น (3.776%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง11 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
3. Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
4. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2563-ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ไอยราหาญ
2559-2565 กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2558-2559 กรรมการผู้จัดการ, บจก.คิว ทู เอส
2557-2559 กรรมการ, บจก.ชิลแมทช์
2553-2558 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป, บจก.คิว ทู เอส
2545-2553 ผู้จัดการขาย, บจก.คิว ทู เอส
2544-2545 ผู้จัดการขายแผนกเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี