นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร

อายุ56 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 13 มี.ค. 66)22,890,848 หุ้น (3.916%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มีนาคม 2565
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
3. Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
4. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015


หลักสูตรอื่น

1.หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
2.หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO)
3.หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.หลักสูตร S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
5.ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
6.หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
7.หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์
8.หลักสูตร Leadership Skill
9.หลักสูตร Internal Quality Audit
10.หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPIs กับ ISO 9001:2000
11. หลักสูตร CRM – Strategy & Technology
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565-ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2565         กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2558-2559         กรรมการผู้จัดการ, บจก.คิว ทู เอส
2553-2558         ผู้จัดการทั่วไป, บจก.คิว ทู เอส
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี