นายวชิรวิทย์  อัครเศรณี

อายุ31 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ : ธุรกิจระบบทำความเย็น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64)32,899 หุ้น (0.006%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2563-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2562        ผู้จัดการขาย, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –