นายวชิรวิทย์  อัครเศรณี

อายุ32 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ : ธุรกิจระบบทำความเย็น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 14 มี.ค. 65)68,804 หุ้น (0.012%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มกราคม 2563
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการฝึกอบรม1. หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับสกรูคอมเพรสเซอร์ของผลิตภัณฑ์ BITZER
2. หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2563-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2562        ผู้จัดการขาย, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –