นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

                ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ HARN (Compliance) โดยตำแหน่ง ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของ HARN และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ HARN ได้เข้าไปลงทุนด้วย

                 เพื่อให้มั่นใจว่ามีกระบวนการในการกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้ HARN ได้รับโทษตามกฎหมายหรือสูญเสียผลประโยชน์  ผู้บริหารทุกหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมและทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ กำหนดขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง  ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ โดยประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณ ที่เกี่ยวข้อง  และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อายุ58 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค. 67)1,585,086 หุ้น (0.271%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง10 ตุลาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36/2016
2. Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2016
3. Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72/2016
4. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8/2015

หลักสูตรอื่น
1. หลักสูตร ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทาน ต้านคอร์รัปชัน
2. หลักสูตร Team Engagement for TOP Culture
3. หลักสูตร การบริหารการเงินส่วนบุคคลด้วยกองทุนบำนาญภาคเอกชน
4. หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (C-ESG) รุ่นที่ 2/2565
5. ประกาศนียบัตรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2/2565
6. การดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
8. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
9. หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10. หลักสูตร S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
11. หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
12. หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
13. หลักสูตร S06 การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน
14. หลักสูตร ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI
15. หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
16. หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
17. หลักสูตร Finance for the Boss
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2564-ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2562-2564         ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2562         ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2560         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ด้านกำกับดูแลกิจการ, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2557-2559         ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –