นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   พ.ศ. 2535  (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท  ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.   ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องทราบ
2.   ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท  รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3.   จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
3.1  ทะเบียนกรรมการ
3.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท
3.3  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.   การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
5.   ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิด้านการศึกษา  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร   รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก  เป็นต้น  ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
อายุ56 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64)1,187,324 หุ้น (0.203%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง29 กุมภาพันธ์ 2559
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36/2016
2. Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2016
3. Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72/2016
4. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8/2015
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2562-ปัจจุบัน     ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2562         ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2560         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ด้านกำกับดูแลกิจการ, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2557-2559         ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –