นางสาววรางคณา จองหนุ้ย

อายุ39 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบดับเพลิง และความปลอดภัย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค. 67)514,159 หุ้น (0.088%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 กรกฎาคม 2566
คุณวุฒิการศึกษา– บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) พระจอมเกล้าธนบุรี
ประวัติการฝึกอบรม
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2566-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานขาย : : ธุรกิจระบบดับเพลิง และความปลอดภัย, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2558-2566         ผู้จัดการฝ่ายขาย : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –