นายวิรัฐ  สุขชัย

อายุ56 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล, ระบบทำความเย็น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64)89,322,136 หุ้น (15.282%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง11 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 12/2017
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
3. Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015
4. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
5. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
6. Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2559-ปัจจุบัน   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาลและระบบทำความเย็น, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2559      กรรมการผู้จัดการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2544-2555      ผู้จัดการทั่วไป, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี