นายวิรัฐ  สุขชัย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก ทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสาร ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน เช่น กลยุทธ์และทิศทางองค์กร ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส

อายุ 58 ปี
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบทำความเย็น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 13 มี.ค. 66) 86,947,320 หุ้น (14.876%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 10  ตุลาคม  2562
คุณวุฒิการศึกษา -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 1. How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 12/2017
 2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
 3. Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015
 4. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
 5. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
 6. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น SET/2012

หลักสูตรอื่น

 1. หลักสูตร Fire Product value and on Lead Free (NSF) value
 2. หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
 3. หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29
 4. หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
 5. หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ AEC
 6. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 7. หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
 8. หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
 9. หลักสูตร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
 10. หลักสูตร Vice Excellence
 11. หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
 12. หลักสูตร การเสริมสร้างและต่อยอดทางวิชาการ Refreshment Program 4th
 13. หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 14. หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคาร
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2565-ปัจจุบัน     ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบทำความเย็น, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์

2559-2565        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์

2555-2559        กรรมการผู้จัดการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์

2544-2555        ผู้จัดการทั่วไป, บจก.ไฟร์วิคเตอร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี