นายวิรัฐ  สุขชัย

อายุ57 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบทำความเย็น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 14 มี.ค. 65)87,870,031 หุ้น (15.033%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง10 ตุลาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 12/2017
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
3. Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015
4. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015
5. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
6. Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012

หลักสูตรอื่น
1. หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29
2. หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
3. หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ AEC
4. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5. หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
6. หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
7. หลักสูตร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
8. หลักสูตร Vice Excellence
9. หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
10. หลักสูตร การเสริมสร้างและต่อยอดทางวิชาการ Refreshment Program 4th
11. หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
12. หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคาร
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบทำความเย็น,: ธุรกิจระบบทำความเย็น
2559-2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาลและระบบทำความเย็น, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2559 กรรมการผู้จัดการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2544-2555 ผู้จัดการทั่วไป, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี