นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น

 

 1. วัตถุประสงค์

          บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งานโดยสุจริต และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมกันเรียกว่า “การประมวลผล) ตลอดจนการลบ การทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ 

 1. คำนิยาม

          2.1 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

          2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ในที่นี้ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เพศ อาชีพ วันเกิด สถานภาพสมรส สัญชาติ ข้อมูล บัตรประชาชน ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ รูปภาพ เป็นต้น

          2.3 ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับ
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองใบหน้า หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

          2.4 ผู้ถือหุ้น หมายถึง บุคคลธรรมดา/บุคคลอื่นที่กระทำในนามนิติบุคคล/หน่วยงานราชการที่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

          บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เท่าที่จำเป็น  ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ จากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

3.1  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

(1)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากผู้ถือหุ้น/ตัวแทนโดยตรง  เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ บริษัทฯ กำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บริษัทฯ

(2)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากแหล่งอื่น บางกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ (TSD)

3.2  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป        

(1)  ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย

(2)   ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล

(3 )  ข้อมูลทางการเงิน (Financial Data) เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร (ที่ใช้ในการรับผลประโยชน์กรณีจ่ายเงินปันผล เงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย) จำนวนหุ้น/หุ้นกู้ (หน่วย)

(4)   ข้อมูลการติดต่อ/เข้าร่วมกิจกรรมกับ บริษัทฯ เช่น รูปภาพ ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

(5)   ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

3.3  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

               โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ  ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

 1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

4.1

เพื่อการบริหารจัดการทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ การมอบฉันทะ และอื่น ๆ ทั้งสำหรับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติตามกฎหมาย

4.2

เพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น หรือการจ่ายคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยแก่ผู้ถือหุ้นกู้

การปฏิบัติตามกฎหมาย / สัญญา

4.3

เพื่อการจัดประชุม การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหุ้นกู้และการบริหารจัดการในการจัดประชุมดังกล่าว เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4.4

เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม หรือเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ การส่งรายงานการประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของ ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4.5

เพื่อการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่จัดให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสิทธิประโยชน์ ตามที่เห็นสมควร และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกระบวนการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

การปฏิบัติตามกฎหมาย

4.6

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดเตรียมกิจกรรม จัดเตรียมการจัดงาน และการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมกิจกรรม การบริหารความสัมพันธ์ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น ตามสมควร เช่น การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจัดเตรียมยานพาหนะ ของที่ระลึก เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎหมาย

4.7

เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

        บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัทฯ นั้น เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ รวมถึงเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาผู้ถือหุ้น ระหว่างท่านกับ บริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ได้    

          บริษัทฯ อาศัยฐานทางกฎหมายประการต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้นี้ โดยไม่ได้อาศัยความยินยอม อย่างไรก็ตาม อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในบางกรณีที่บริษัทฯ ไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายเหล่านี้ได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน  

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก ที่จำเป็นดังนี้

5.1    ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ เช่น ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมและการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ให้ดำเนินด้านการทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย สถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

5.2  หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า-กระทรวงพาณิชย์

5.3    ธนาคารที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นกู้ 

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ บริษัทฯ

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้กับบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และกระบวนการจัดการสิทธิของบริษัท

7.1   สิทธิในการเข้าถึง “เจ้าของข้อมูล” มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูล หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย  เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทำได้

7.2   สิทธิในการรับ/โอนย้าย “เจ้าของข้อมูล” มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ทั่วไปให้ตนเอง รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่ง/โอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย

7.3  สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล “เจ้าของข้อมูล” มีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อ 4

7.4  สิทธิในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

7.5  สิทธิในการแก้ไข “เจ้าของข้อมูล” มีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.6  สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิแก้ไขหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีอื่นใด แต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทน

7.7  สิทธิในการขอถอนความยินยอม ที่ให้ไว้กับบริษัทเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่เป็นประโยชน์กับท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อท่าน โปรดศึกษาหรือสอบถามถึงผลกระทบก่อนการถอนความยินยอมเพื่อประโยชน์ของท่าน

          การใช้สิทธิของท่านอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญา

         ในการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางติดต่อบริษัทเพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะดำเนินการและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้อง

 1. ช่องทางติดต่อบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          หาก “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” มีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่าน หรือร้องเรียนหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

          เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ                10310

          โทรศัพท์ : 02 318 9744

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

          เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ                10310

          โทรศัพท์ : 02 318 9744 ต่อ 4004   

           อีเมล : dpo@harn.co.th

           เว็บไซต์ : www.harn.co.th

          หาก “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ประสงค์จะใช้สิทธิของท่าน จะต้องเขียน “แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน  บริษัทฯ จะดำเนินการต่อคำร้องโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับคำร้อง

 1. การทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ อาจทบทวนปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ www.harn.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายนี้เป็นครั้งคราว   

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565