นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัครงาน

 

 

 1. วัตถุประสงค์

          บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน และมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานได้รับการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และใช้งาน
โดยสุจริต และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมกันเรียกว่า “การประมวลผล) ตลอดจนการลบ การทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้ง
ให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด

 1. คำนิยาม

          2.1 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

          2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม ในที่นี้แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

               กลุ่มที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เพศ อาชีพ วันเกิด สถานภาพสมรส สัญชาติ ข้อมูล
บัตรประชาชน ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ไอดี รูปภาพ ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ทะเบียนรถ เป็นต้น

               กลุ่มที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ข้อมูลใบสมัคร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติ
การฝึกอบรม  เงินเดือน สวัสดิการที่เคยได้รับ เป็นต้น

          2.3 ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองใบหน้า หรือข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ

          2.4 ผู้สมัครงาน หมายถึง ผู้สมัครงานเพื่อเป็นพนักงานประจำ หรือพนักงานชั่วคราว ไม่ว่าการสมัครงานนั้นจะดำเนินการโดยผู้สมัครเอง หรือผ่านการแนะนำของบุคคลอื่น หรือผ่านการดำเนินการของผู้ให้บริการจัดหางาน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

          ในการสมัครงาน บริษัทฯ ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเท่าที่จำเป็น  ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ จากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

3.1  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

(1)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากผู้สมัครงานโดยตรง จากกระบวนการสรรหาและรับสมัครงาน เช่น การกรอกข้อมูลในใบสมัครงาน เอกสารแนบประวัติการทำงานโดยย่อ (CV หรือ Resume) การทำแบบทดสอบ การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ หรือการสัมภาษณ์ออนไลน์ (Online Interview) รวมถึงการแนบเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นต้น

(2)  ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากแหล่งอื่น เช่น เว็บไซต์สมัครงาน (Recruiter Website) ตัวแทนจัดหางาน (Recruit Agency) หรือจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในใบสมัครงาน การค้นหาผู้สมัครงานที่เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา หน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่ท่านได้เคยปฏิบัติงาน

3.2  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป        

(1)  ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง สถานภาพสมรส สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน ประวัติการทำงาน รูปถ่าย ลายมือชื่อ

(2)   ข้อมูลในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์

(3)  ข้อมูลการศึกษา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบัน/มหาวิทยาลัย
ผลการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ความสามารถทางด้านภาษา และความสามารถอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นที่ได้ให้กับบริษัท

(4 ) ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน
ข้อมูลเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ

(5) ข้อมูลเอกสารทางราชการ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานทางทหาร สำเนาหนังสือจดทะเบียนสมรส สำเนาใบอนุญาตขับขี่

          ทั้งนี้ หากผู้สมัครงานปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาแก่บริษัท
อาจทำให้การพิจารณาคุณสมบัติของท่าน ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์

3.3  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

            โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ
ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

นอกจากนี้หาก บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ดังนี้

       (1) ข้อมูลสุขภาพ เช่น เพื่อการประเมินความสามารถในการทำงานของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพของพนักงานเพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม           

 1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          ในกรณีที่ท่านเป็นผู้สมัครงานของบริษัทฯ  บริษัทฯจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

ที่

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

4.1

การรับสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  การสมัครงานผ่านบริษัทฯ โดยตรง เว็บไซต์สมัครงาน (Recruiter Website) หรือผ่านทางผู้ให้บริการจัดหางาน (Recruit Agency) รวมทั้งการค้นหาผู้สมัครงานที่เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น และติดต่อท่านเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ท่านสมัคร หรืออาจสนใจสมัคร

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4.2

เพื่อดำเนินการที่จำเป็นในการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์
การประเมินคัดเลือก การเสนอสัญญาจ้างงานให้แก่ท่าน และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน

การปฏิบัติตามสัญญา /

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4.3

ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการจ้างงานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น และตรวจสอบข้อมูลของท่านจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ หรือ ตรวจสอบประวัติการทำงานก่อนหน้า เพื่อประกอบการตัดสินใจรับเข้าทำงานกับ บริษัทฯ และการทำสัญญาจ้าง

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4.4

ตรวจสอบสุขภาพร่างกายเพื่อประเมินความสามารถในการทำงาน ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานตามตำแหน่งงาน

ความยินยอม

4.5

ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครงานจากบุคคลอ้างอิงที่ระบุ หรือ ตรวจสอบประวัติ
การทำงานของผู้สมัครงานตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้กับบริษัท

ความยินยอม

4.6

การเปิดเผยข้อมูลในใบสมัครงานให้บริษัทในเครือพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน

ความยินยอม

4.7

การติดต่อสื่อสารในกรณีจำเป็น หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น แจ้งเหตุอันตรายที่เกิดแก่ผู้สมัครงานให้ทราบ เป็นต้น

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

4.8

การรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของ บริษัทฯ และ
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การแลกบัตรเข้าออกอาคาร การบันทึกข้อมูลการเข้าออกสถานที่, การบันทึกภาพภายในอาคารหรือสำนักงาน ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

         บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่บริษัทไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน และผู้สมัครงานที่ได้ให้ข้อมูลบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่นแก่เรานั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบใน
การแจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น)   

          ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้างต้นเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือ
การปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถ
ทำสัญญาจ้างงานกับท่าน หรือไม่สามารถบริหารจัดการสัญญาตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงานได้ หรืออาจมีผลต่อ
การได้รับสิทธิสวัสดิการ หรือการจัดการอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคล หรือนิติบุคคล ที่จำเป็นต่อการพิจารณาในขั้นตอนการรับสมัครงาน ในประเภทดังต่อไปนี้

          5.1 หน่วยงานภายในบริษัท เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น
เช่น พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่าน

          5.2 คู่สัญญาธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทดสอบความรู้และทัศนคติ เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำงาน

          5.3 โรงพยาบาล เพื่อตรวจสุขภาพและประเมินความสามารถในการทำงานที่ไม่เป็นอุปสรรคในตำแหน่งงาน

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณารับท่านเข้าทำงานตามตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้  บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลดังกล่าวของท่านเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ปีที่สมัครงาน หรือวันที่ปรับปรุงใบสมัครงานครั้งล่าสุด เพื่อสามารถติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานที่อาจเหมาะสมกับท่าน

          ทั้งนี้ บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้กับบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และกระบวนการจัดการสิทธิของบริษัท

          7.1 สิทธิในการเข้าถึง “เจ้าของข้อมูล” มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูล หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย  เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทำได้

          7.2 สิทธิในการรับ/โอนย้าย “เจ้าของข้อมูล” มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้ทั่วไปให้ตนเอง รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่ง/โอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย

          7.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล  “เจ้าของข้อมูล” มีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อ 4

          7.4 สิทธิในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

          7.5 สิทธิในการแก้ไข  “เจ้าของข้อมูล” มีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

          7.6 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิแก้ไขหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีอื่นใด แต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทน

          7.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม ที่ให้ไว้กับบริษัทเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่เป็นประโยชน์กับท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อท่าน โปรดศึกษาหรือสอบถามถึงผลกระทบก่อนการถอนความยินยอมเพื่อประโยชน์ของท่าน

          การใช้สิทธิของท่านอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญา

          ในการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อบริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางติดต่อบริษัทเพื่อยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะดำเนินการและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้อง

 1. ช่องทางติดต่อบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          หาก “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” มีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้สมัครงานฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่าน หรือร้องเรียนหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 • บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

          เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

         โทรศัพท์ : 02 318 9744

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

          เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

          โทรศัพท์ : 02 318 9744 ต่อ 4004   

           อีเมล : dpo@harn.co.th

           เว็บไซต์ : www.harn.co.th

          หาก “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ประสงค์จะใช้สิทธิของท่าน จะต้องเขียน “คำร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน  บริษัทฯ จะดำเนินการต่อคำร้องโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับคำร้อง

 1. การทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัว

          บริษัทฯ อาจทบทวนปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บริษัทฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็ปไซต์ www.harn.co.th และ/หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายนี้เป็นครั้งคราว   

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565