วิสัยทัศน์

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการเพื่อสอดรับกับแนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ การพัฒนาทางเทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรมทางสังคม และผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนระยะยาว 3-5 ปี ผ่านกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ SMART Business, SMART Technology, SMART People, SMART ESG (Environment - Social - Governance) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่ ดังนี้
"เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการให้บริการทางวิศวกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ

1
มุ่งมั่นพัฒนาระบบวิศวกรรมที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล สร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยปัญญาและแนวคิดของทรัพยากรบุคคล
2
เป็นผู้นำการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานภายใต้ BCG Model
3
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของเราภายใต้การบริหารงานบนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
4
สร้างคุณค่าระยะยาวให้กับ บริษัทและสังคม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างสุขุมรอบคอบ และบรรษัทภิบาลที่ดี

ค่านิยมองค์กร

P
ความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
O
มีความรัก ผูกพัน และเป็นเจ้าขององค์กร
S
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
I
ความซื่อสัตย์และยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม
T
ความร่วมมือทำงานเป็นทีม
I
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
V
การสร้างคุณค่า
E
การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ