วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

พันธกิจ

1
เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นำหน้าและการจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ
2
เราเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
3
เราจะสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
4
เราจะสร้างคุณค่าระยะยาว และเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของเรา ภายใต้การบริหารจัดการอย่างสุขุมรอบคอบและบรรษัทภิบาลที่ดี

ค่านิยมองค์กร

P
ความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
O
มีความรัก ผูกพัน และเป็นเจ้าขององค์กร
S
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
I
ความซื่อสัตย์และยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม
T
ความร่วมมือทำงานเป็นทีม
I
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
V
การสร้างคุณค่า
E
การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ