วิสัยทัศน์

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะคงไว้ซึ่งการเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการให้บริการทางวิศวกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย สอดรับกับแนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน
"เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการให้บริการทางวิศวกรรมที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ

1
มุ่งมั่นพัฒนาระบบวิศวกรรมที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล สร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยปัญญาและแนวคิดของทรัพยากรบุคคล
2
เป็นผู้นำการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานภายใต้ BCG Model
3
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของเราภายใต้การบริหารงานบนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
4
สร้างคุณค่าระยะยาวให้กับ บริษัทและสังคม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างสุขุมรอบคอบ และบรรษัทภิบาลที่ดี

ค่านิยมองค์กร

P
ความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
O
มีความรัก ผูกพัน และเป็นเจ้าขององค์กร
S
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
I
ความซื่อสัตย์และยึดมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม
T
ความร่วมมือทำงานเป็นทีม
I
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
V
การสร้างคุณค่า
E
การมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

© 2024 Harn Engineering Solutions. All Rights Reserved.