ระบบการพิมพ์ 3 มิติชีวภาพ

Acquire raw data
Acquire raw data from MRI or CT Scan
Convert > Segmentation > Design to 3D File (STL / CAD)
Materialise Mimics Innovation Suite software
Prepare STL File
Materialise Magics software
Professional 3D Printer (Additive Manufacturing)
EnvisionTEC DLP 3D printer, EnvisionTEC 3SP 3D printer, EnvisionTEC 3D-Bioplotter

Why Harn

โซลูชั่นส์

  • 1. Anatomical Model
  • 2. การพิมพ์ 3 มิติชีวภาพ
  • 3. ทันตกรรม และทันตกรรมจัดฟัน
  • 4. เครื่องช่วยฟัง
  • 5. ชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรม

Our
Approach

รับไฟล์ DICOM จาก MRI / CT แสกน

สร้างไฟล์ 3 มิติ

เลือกส่วน แบ่งส่วน / ทําเพิ่ม หรือสร้างส่วนที่หาย สร้างไฟล์ 3 มิติ

พิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ

Our
Services

  • บริการติดตั้งและอบรมการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
  • บริการตรวจเช็คสภาพ และบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ตามวาระไตรมาส
  • บริการติดตั้งและอบรมการใช้งานซอร์ฟแวร์แปลงไฟล์ MRI หรือ CT Scan ให้เป็นไฟล์ 3 มิติ
  • บริการพิมพ์ชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ DLP (Resin), 3SP (Resin) และ FDM (ABS)
  • บริการแสกนแบบพิมพ์ฟันหรือแบบพิมพ์หู ด้วยเครื่องแสกน 3 มิติ

Contact
Our Experts