การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

หมวดที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หมวดที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หมวดที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หมวดที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หมวดที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักปฎิบัติและติดตามให้มีการปฎิบัติ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

นโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ใบประกาศเจตนารมณ์อนุรักษ์พลังงาน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านภาษี

นโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก CAC

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การปฏิบัติและผลการดำเนินงานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนสวัสดิการผู้บริหารและพนักงาน

บทบาท หน้าที่คณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การพัฒนาและการประเมินผล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน

ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงานและสถิติด้านความปลอดภัย

ทรัพย์สินและรายการระหว่างกัน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

การทำรายการระหว่างกัน

ข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ

บริคณห์สนธิของบริษัท