นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

หมวดที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หมวดที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หมวดที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หมวดที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หมวดที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฎิบัติและติดตามให้มีการปฎิบัติ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

การตรวจสอบภายใน
นโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก CAC

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงานและสถิติด้านความปลอดภัย

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ

บริคณห์สนธิของบริษัท