Stock Infomation

Stock Price
Stock Price

งบการเงิน

งบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Snapshots

Snapshot ไตรมาส 1 ปี 2566

Snapshot ไตรมาส 2 ปี 2566

Snapshot ไตรมาส 3 ปี 2566

Snapshot สำหรับปี 2566

MD&A

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2567

04/01/2021

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่

16/11/2020

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

30/09/2020

เปิดโอกาสเสนอวาระและกรรมการ AGM 2564

19/08/2020

แจ้งผลการขอเพิ่มเติมข้อบังคับ18

14/08/2020

แจ้งเผยแพร่รายงาน AGM 2563 บนเว็บไซต์ 14.8.63

11/12/2019

แจ้งการลาออกของ อ.สุพจน์ 11.12.62

12/11/2018

แจ้งข่าวมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนการตั้งบริษัทย่อย ในประเทศเวียดนาม

07/07/2017

AC การใช้เงินเพิ่มทุน 30มิย60 (แก้ไข)

01/12/2016

แจ้งผลการรับโอนและเลิกกิจการ QIIS

26/05/2015

หนังสือแจ้งความเห็นชอบ กลต.โครงการEJIP

10/06/2020

จดหมายข่าว Q1/2563

16/03/2020

จดหมายข่าว แถลงผลประกอบการปี 2562

27/03/2019

จดหมายข่าว แถลงผลประกอบการปี 2561

14/03/2018

จดหมายข่าว ผลประกอบการปี 2560

09/03/2017

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Y2559

16/03/2016

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Y2558

10/03/2015

ข้อมูลประกอบการนำเสนอ Y2557