การจัดการทรัพยากรบุคคล

ร่วมงาน HARN

เราเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของพนักงานที่มุ่งมั่นร่วมสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม  ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นธรรม

พัฒนาและเรียนรู้

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ  ควบคู่ไปกับการสร้างพลเมืองที่ดีต่อบริษัท  และประเทศชาติ  ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ

สถานประกอบการ

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร  เดินทางสะดวกเชื่อมต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีส้ม

สิทธิประโยชน์พนักงาน

หาญฯ ให้ผลตอบแทนกับพนักงานตามความสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม มีกลไกการบริหาร ค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการพนักงาน ได้แก่

 • โบนัสและเบี้ยขยันประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันกลุ่มพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์และท่องเที่ยวประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท
 • เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
 • ตลอดจนเงินช่วยเหลือต่างๆ

สมัครงาน

สามารถส่ง Resume และหลักฐานการสมัครงานได้ที่อีเมล์ recruit@harn.co.th

Application Form

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 5. หนังสือการผ่านงาน
 6. หลักฐานทางทหาร

Selection Process

 1. ทดสอบความรู้ทั่วไป, ทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
 2. สัมภาษณ์เบื้องต้นจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 3. สัมภาษณ์รอบสุดท้ายจากต้นสังกัด
 4. ส่งทดสอบระดับ IQ, EQ
 5. ตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน

นักศึกษาฝึกงาน

ไม่ว่าคุณจะศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาใดก็ตาม  หากคุณสนใจที่เรียนรู้ระบบงานวิศวกรรมที่ยั่งยืน  เราพร้อมเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาหาประสบการณ์ร่วมกัน

เอกสารประกอบการฝึกงาน

 1. ใบส่งตัวจากสถานศึกษา
 2. สำเนา Transcript
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
Download Application Form