การแจ้ง/ร้องเรียน

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  (“หาญฯ”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม และ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ไว้กับ หาญฯ  ผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม หาญฯ  จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์นี้

 

การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่ หาญฯ  จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน, แท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน หาญฯ  อาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

รายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทของปตท. ที่อาจจะถูกใช้งานในเว็บไซต์มีดังนี้

1.คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ หาญฯ  จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

2.คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ หาญฯ  สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ หาญฯ  ช่วยให้ หาญฯ สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ หาญฯ  จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ หาญฯ  เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์ ตั้งค่าคุกกี้

อย่างไรก็ตาม หาญฯ  ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ dec@harn.co.th

การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

หาญฯ  มีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์นี้ หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของ หาญฯ

ประกาศ ณ วันที่ 1/05/2565

PDPA
การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. เจ้าของข้อมูลกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีแนวปฎิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ผู้ร่วมงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนมาตรการในการจัดการและการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และป้องกันความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูล บริษัทเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน และตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแต่ละท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาให้ความยินยอม เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล *
2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเลือกหัวข้อที่ต้องการใช้สิทธิและระบุความประสงค์ใต้หัวข้อนั้น ๆ
4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้บริษัท ฯ เก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุมาในคำขอใช้สิทธิ เพื่อดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน และกดส่งข้อมูล *
์Notification
1. การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีปุ่มให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกดเพื่อยินยอม ให้บริษัท ฯ เก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ก่อนจะไปขั้นตอนต่อไป *
4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้บริษัท ฯ เก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ระบุมาในคำขอใช้สิทธิ เพื่อดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่าน และกดส่งข้อมูล *

หาก “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” มีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่าน หรือร้องเรียนหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

  • บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02 318 9744

  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02 318 9744 ต่อ 4004

อีเมล : dpo@harn.co.th