บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 292,250,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

 
 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หาญ เวียดนาม จำกัด (“บริษัทย่อย”) ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

 

 

ในปี 2563 บริษัทฯ จับมือกับกลุ่มไอยราฟันส์ โดยนายประเสริฐศักดิ์ เดชอุดม และนายสาธิต วณิชชัยกิจ ลงนามสัญญาร่วมทุนเพื่อประกอบกิจการผลิตซื้อขายรับจ้างติดตั้งให้บริการ และพัฒนาระบบ “IOT Products and Solutions” เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ภายใต้ชื่อ “บริษัท ไอยราหาญ จำกัด” ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท โดย HARN ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563