บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว จำนวน 292,250,000 บาท 
โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 584,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
 
 
 
ในปี 2562 บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หาญ เวียดนาม จำกัด (“บริษัทย่อย”) ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562