คณะผู้บริหาร

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบทำความเย็น

นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล

นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายประภาส รักปัญญา

ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล

นายสุชาติ สุวัฒโนดม

ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล

นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์

ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบทำความเย็น

นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี

ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ธุรกิจระบบทำความเย็น

ดร. สุกิจ ลิติกรณ์

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม: ธุรกิจระบบทำความเย็น

นายวิฑูรย์ ทามี

ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

What we can help you?

or ติดต่อเรา