ปรากฎการณ์ Coanda ที่มีผลต่อการส่งลมของคอยล์เย็นในห้องเย็น