ดร.เจน  ชาญณรงค์

อายุ55 ปี
ตำแหน่งกรรมการ  (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (15 มี.ค. 64) 72,319,130 หุ้น (12.373%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง28 เมษายน 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ4 ปี (28 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา-Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering, Minor in Management , Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
-Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 23/2015
3. Family Business Sustainability (FBS) รุ่น 1/2014
4. Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2013
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2563-ปัจจุบัน     กรรมการ, บจก.ไอยราหาญ
2560-ปัจจุบัน     กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2560-ปัจจุบัน     กรรมการ, บจก.เจนนพสิริ
2560-ปัจจุบัน     กรรมการ, บจก.พระบริบาล
2550-ปัจจุบัน     กรรมการ, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
2544-2557        ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Siam General Aviation Company Limited (SGA)
2542-2544        กรรมการและผู้จัดการทั่วไป, Siam Land Flying Company Limited
2541-2543        Business Analyst,  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2540-2541        ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป, Thai Air Cargo Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันน้องชาย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี