ดร.เจน  ชาญณรงค์

อายุ57 ปี
ตำแหน่ง– กรรมการ  (ไม่เป็นผู้บริหาร)
– กรรมการบริหาร
– กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
– กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค. 67)68,953,030 หุ้น (11.797%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง28 เมษายน 2560
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ7 ปี (28 เมษายน 2560 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา-Doctoral Philosophy of Mechanical Engineering, Minor in Management , Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
-Master of Science in Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022

2. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015

3. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 23/2015

4. Family Business Sustainability (FBS) รุ่น 1/2014

5. Director Certification Program (DCP) รุ่น 173/2013

หลักสูตรอื่น
1. หลักสูตร ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. หลักสูตร ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation
3. หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. หลักสูตร S01-S3 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
5. หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
6. หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
7. หลักสูตร S06 การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2563-ปัจจุบัน      กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2563-ปัจจุบัน      กรรมการ, บจก.ไอยราหาญ
2562-ปัจจุบัน   กรรมการ, บจก. ทวิภาสุระ
2560-ปัจจุบัน      กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2560-ปัจจุบัน      กรรมการ, บจก.เจนนพสิริ
2560-ปัจจุบัน      กรรมการ, บจก.พระบริบาล
2550-ปัจจุบัน      กรรมการ, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
2560-2565      กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2544-2557         ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Siam General Aviation Company Limited (SGA)
2542-2544         กรรมการและผู้จัดการทั่วไป, Siam Land Flying Company Limited
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันน้องชาย นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี