คณะผู้บริหาร

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการระบบดับเพลิง
ปรับอากาศและสุขาภิบาล

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

นายประชา พร้อมพรชัย

ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ

นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์

ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายสุชาติ สุวัฒโนดม

ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี

นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์

ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี

ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายสุกิจ ลิติกรณ์

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม

นายวิฑูรย์ ทามี

ผู้อำนวยการสายงานขาย

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล

ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ

นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ