คณะผู้บริหาร

นายวิรัฐ สุขชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบดับเพลิง
ปรับอากาศและสุขาภิบาล
ระบบทำความเย็น

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการผู้จัดการ
ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นายประชา พร้อมพรชัย

ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล

นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์

ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล

นายสุชาติ สุวัฒโนดม

ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล

นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์

ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบทำความเย็น

นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี

ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ธุรกิจระบบทำความเย็น

นายสุกิจ ลิติกรณ์

ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม: ธุรกิจระบบทำความเย็น

นายวิฑูรย์ ทามี

ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล

นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล

ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล