บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เดิมชื่อ บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังการรับซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ชิลแมทซ์ จำกัด และบริษัท คิว ทู เอส จำกัด ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดและการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักวิสัยทัศน์การดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ว่า “เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน”

 

เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิง

และความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทย

และประเทศเพื่อนบ้าน