งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง Riken (Thailand)

22 กุมภาพันธ์ 2018

งานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมการใช้งานระบบดับเพลิงแก่ลูกค้าโครงการ Riken (Thailand) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

การอบรมโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำอธิบายถึงภาพรวมของโครงการระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Protection System) และระบบป้องกันอัคคีภัยในท่อเปียก (Wet Pipe)

รวมถึงวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา และการตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยแก่ทีมงานลูกค้าผู้ดูแลระบบต่อไปครับ